Electronic Security System (ESS)

ระบบรักษาความปลอดภัย ครบวงจร

ระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลคุณ 24 ชม.

บริการระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานระหว่าง “ระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์” และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เข้ายับยั้งเหตุยังสถานที่เกิดเหตุ พร้อมประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือรถฉุกเฉิน พร้อมแจ้งให้ผู้ดูแลรับทราบเหตุทันที

คุณลักษณะของการบริการระบบรักษาความปลอดภัยของSKT

  • ศูนย์เฝ้าระวังเหตุ 24 ชั่วโมง
  • เจ้าหน้าที่สายตรวจประจำพื้นที่บริการ 24 ชั่วโมง
  • สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด 24ชั่วโมงได้ทุกสถานที่/ทุกประเภทธุรกิจ
  • รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบเตือนภัยอัคคีภัย, ระบบควบคุมประตูเข้า-ออก, ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
ess
secom
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว

ระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ ESS

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของระบบ ESS