นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย)

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลความลับของลูกค้า

แนวคิดพื้นฐาน

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลความลับของลูกค้า ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากต่อการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เพราะถ้าหากข้อมูลความลับของลูกค้ามีการรั่วไหลอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของลูกค้าได้

เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

บริษัทจะไม่นำข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้กับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล บริษัทมีมาตรการรับมือการนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี และจะกำชับพนักงานทุกท่านให้เก็บรักษาข้อมูลความลับอย่างเข้มงวด

ข้อมูลบางประการที่ทางบริษัทไม่ได้รับจากลูกค้าโดยตรง โดยได้รับจากช่องทางอื่นหรือกรณีใดๆ บริษัทจะจัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูลความลับนั้นๆ ตามแนวทางด้านบน และเพื่อไม่ให้ข้อมูลความลับของลูกค้ามีการสูญหาย บริษัทได้จัดทำมาตรการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ ซึ่งถ้าหากมาตรการจำเป็นต้องปรับปรุง ทางบริษัทจะปรับปรุงอย่างรวดเร็วที่สุด

วัตถุประสงค์ในนำข้อมูลความลับของลูกค้ามาใช้

ข้อมูลความลับที่ได้รับมาจากการกรอกแบบฟอร์ม แบบสอบถาม และอื่นๆ จะนำไปใช้ดังต่อไปนี้

  • เพื่อทราบข้อมูลของลูกค้าในการให้บริการรักษาความปลอดภัย
  • ใช้ในการจัดส่งเอกสารต่างๆ
  • ใช้ในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ
  • ใช้ในการจัดส่งเอกสารแนะนำสินค้า และเอกสารทักทายต่างๆ
  • ใช้ในการจัดส่งของรางวัลเนื่องในกิจกรรมต่างๆ
  • เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และบันทึกข้อมูลดังกล่าว

การใช้งานร่วมกัน

เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การแจ้งเตือนวัตถุประสงค์การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขให้ถูกต้อง การลบ และการระงับการใช้งานและอื่นๆ

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด เมื่อลูกค้าต้องการสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ หรือสอบถามว่าบริษัทมีข้อมูลใดอยู่บ้าง บริษัทจะยืนยันก่อนว่าผู้ที่ทำการร้องขอนั้นเป็นเจ้าของข้อมูลจริง และถ้าหากไม่มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษ ทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลความลับตามระเบียบของบริษัท สำหรับในกรณีที่ข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้อง และลูกค้าต้องการที่จะแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบออก หรือแม้แต่ระงับการใช้ข้อมูล การลบข้อมูล หรือการห้ามการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่ 3 ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามข้อกฎหมาย และระเบียบของบริษัทในการดำเนินการกับข้อมูลนั้นๆ

การเปลี่ยนแปลง Privacy Policy

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง Privacy policy ตามความเหมาะสม

การนำข้อมูลความลับไปให้บุคคลที่ 3

  • ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากลูกค้า
  • เมื่อได้รับการร้องขอให้เปิดเผยจากองค์กรสาธารณะตามข้อบังคับของกฎหมาย
  • เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และการขออนุญาตขจากลูกค้านั้นเป็นไปได้ยาก
  • เมื่อองค์กรสาธารณะต้องการความร่วมมือตามข้อบังคับกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากลูกค้า และสถานการณ์มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรสาธารณะ

การตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลความลับของลูกค้า

ถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือพบการนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่เหมาะสม สามารถติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างนี้

Customer Service บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โทร. 02-7201173 (24ชั่วโมง)