ระบบเตือนภัยอิเล็คทรอนิคส์

บริการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานระหว่าง "ระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์" และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เข้ายับยั้งเหตุยังสถานที่เกิดเหตุ พร้อมประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือรถฉุกเฉิน พร้อมแจ้งให้ผู้ดูแลรับทราบเหตุทันที

คุณลักษณะของการบริการ
- ศูนย์ควบคุม SKT Control Center 24hr.
- เจ้าหน้าที่สายตรวจประจำพื้นที่บริการ 24 ชั่วโมง
- สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด 24ชั่วโมงได้ทุกสถานที่/ทุกประเภทธุรกิจ
- รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบเตือนภัยอัคคีภัย, ระบบควบคุมประตูเข้า-ออก, ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยในสถานที่เป้าหมาย
- ผู้ใช้งานทำการเปิดระบบความปลอดภัย
- ศูนย์ควบคุมจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจสอบเหตุ เมือได้รับสัญญาณแจ้งเตือนความผิดปกติ
- ศูนย์ควบคุมประสานงานตำรวจ / ดับเพลิง / เพื่อเข้าระวังเหตุ
- แจ้งเหตุให้ผู้ว่าจ้างทราบ

รายการอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย Sensor
Alarm Transmitter : Card Reader : Magnet Sensor : Dual-Tech Sensor : Shutter Sensor : Strobe Light Sensor : Emergency Button : Safe Box : Beam Sensor

รายการอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย Detector
Gas-Leakay Detechtor : Temporator : Smoke Detector
Heat Detector : Motion Detector :

ขั้นตอนขอรับบริการ
1.เจ้าหน้าที่เข้ารับทราบความต้องการและทำการออกแบบ(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
2.เสนอรูปแบบและราคาตามงบประมาณ
3.ทำการตกลงราคาและกำหนดวันเข้าติดตั้ง
4.ทีมติดตั้งเข้าดูหน้างาน พร้อมเข้าติดตั้ง
5.ส่งมอบงานและ แนะนำวิธีการใช้งาน