เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ กิจการต่าง ๆ  ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับ เทคโนโลยี ๆ ควบคู่กับการให้บริการ เพื่อลดปัญหาต้านอาชญากรรมในประเทศ สร้างความปลอดภัยให้กับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และมีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน มั่นคงปลอดภัย

SKT คัดเลือก รับบุคลากรในการเข้าทำงานรักษาความปลอดภัย โดยมีการผ่านการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย หรือ การก่ออาชญากรรมใดๆ มาก่อน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหายเสียหาย  รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย  ,  ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม   ,  ป้องกันการโจรกรรมและอาชญากรรม   การสูญเสียอื่นๆตลอดจนความเสียหายต่างๆในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ  และเชื่อฟังคำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

SKT คัดเลือก รับบุคลากรในการเข้าทำงานรักษาความปลอดภัย โดยมีการผ่านการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย หรือ การก่ออาชญากรรมใดๆ มาก่อน

 เรามีมาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท รปภ.โดยมีสายตรวจ และหัวหน้าสายตรวจ คอยตรวจตรา ควบคุมการทำงาน และรายงานผลการทำงานมายังส่วนกลาง เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการดำเนินการแก้ไข และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และยังประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
• รองเท้าบูท/เสื้อกันฝน
• ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฉาย
• วิทยุสื่อสาร ( รปภ. 4 นายขึ้นไป )
• สายจราจร เสื้อจราจร
• สมุดรายงานต่าง ๆ ( ตามเงื่อนไขการว่าจ้าง )
• อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะงาน เช่น นาฬิกาตรวจเวลา วิทยุสื่อสารมือถือ
(ในภาพเป็นอุปกรณ์ที่ใช้หน้างานจริง ตามความต้องการของลูกค้า)

เรายินดีนำเสนอบริการรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน โดยจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเยี่ยมไปยังอาคารสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า