เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

SKT Security คัดเลือก รับบุคลากรในการเข้าทำงานรักษาความปลอดภัย โดยมีการผ่านการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย หรือ การก่ออาชญากรรมใดๆ มาก่อน

ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี

ทำไมต้องมี รปภ.?

งานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ กิจการต่าง ๆ  ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับ เทคโนโลยี ๆ ควบคู่กับการให้บริการ เพื่อลดปัญหาด้านอาชญากรรมในประเทศ สร้างความปลอดภัยให้กับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และมีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน มั่นคงปลอดภัย

ทำไมต้อง SKT Security?

เรามีมาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีสายตรวจ และหัวหน้าสายตรวจ คอยตรวจตรา ควบคุมการทำงาน และรายงานผลการทำงานมายังส่วนกลาง เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการดำเนินการแก้ไข และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และยังประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

✔ รองเท้าบูท/เสื้อกันฝน
✔ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฉาย
✔ วิทยุสื่อสาร ( รปภ. 4 นายขึ้นไป )
✔ สายจราจร เสื้อจราจร
✔ สมุดรายงานต่าง ๆ ( ตามเงื่อนไขการว่าจ้าง )
✔ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะงาน เช่น นาฬิกาตรวจเวลา, วิทยุสื่อสาร, มือถือ
(ในภาพเป็นอุปกรณ์ที่ใช้หน้างานจริง ตามความต้องการของลูกค้า)

ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี